Κυριακή

Goodgame Empire

Εκπαίδευσε τα στρατεύματα σου, κατασκεύασε πανίσχυρα όπλα, κι εξαπέλυσε επιθέσεις ενάντια στους εχθρούς σου! Κατέκτησε τη γη των αντιπάλων σου, και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!Περιγραφή:
  
Το GoodGame Empire έχει δη­μιουρ­γη­θεί από την εται­ρεία GoodGame Studios.


Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής όπου οι παίκτες μπορούν να φτιάξουν το δικό τους κάστρο, να δημιουργήσουν ισχυρό στρατό και να πολεμήσουν σε επικές μάχες παικτών έναντι παικτών σε ένα δυναμικό παγκόσμιο χάρτη. Το GoodGame Empire έχει δημιουργηθεί από την γερμανική εταιρεία GoodGame Studios. Στο GoodGame Empire ο παίκτης ξεκινάει έχοντας στην κατοχή του ένα κάστρο και σκοπός του είναι να αυξήση τη γη του και τη δύναμη του για να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα με τις εμπορικές δραστηριότητες στις οποίες θα προβεί ο παίκτης με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και επέκταση της γης του, ο παίκτης θα δημιουργήσει και τον δικό του στρατό για να μπορεί να αμυνθεί από επιθέσεις αλλά και να εξαπολύσει επίθεση σε αντιπάλους του και να αυξήσει τη γη του. Στο GoodGame Empire ο παίκτης έχει και τη δυνατότητα να μπει σε κάποια συμμαχία ή να δημιουργήσει τη δική του, ούτος ώστε να μπορέσει να προασπίσει τα συμφέροντα του ποιο αποτελεσματικά.
 Ο παί­κτης ξε­κι­νά­ει έχο­ντας στην κα­το­χή του ένα κά­στρο και σκο­πός του εί­ναι να αυ­ξή­ση τη γη του και τη δύ­να­μη του για να δη­μιουρ­γή­σει τη δι­κή του αυ­το­κρα­το­ρία. Ταυ­τό­χρο­να με τις εμπο­ρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες στις οποί­ες θα προ­βεί ο παί­κτης με σκο­πό την οι­κο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη και επέ­κτα­ση της γης του, ο παί­κτης θα δη­μιουρ­γή­σει και τον δι­κό του στρα­τό για να μπο­ρεί να αμυν­θεί από επι­θέ­σεις αλ­λά και να εξα­πο­λύ­σει επί­θε­ση σε αντι­πά­λους του και να αυ­ξή­σει τη γη του.

Επίσης ο παί­κτης έχει και τη δυ­να­τό­τη­τα να μπει σε κά­ποια συμ­μα­χία ή να δη­μιουρ­γή­σει τη δι­κή του, ού­τος ώστε να μπο­ρέ­σει να προ­α­σπί­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα του ποιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά.

Βραβεία που έχει κερδίσει το παιχνίδι:
  • Best browser game 2012
Χρήσιμα Links:

Συχνές ερωτήσεις
Συμβουλές και κόλπα
Φόρουμ παιχνιδιού
Εγγραφή στο παιχνίδι

Θετικά παιχνιδιού:
  • Είναι δωρεάν
  • Δεν χρειάζεται εγκατάσταση
  • Δυνατότητα να παίξεις με άλλους παίκτες

Κάντε δωρεάν εγγραφή 
και μεταφερθείτε στον κόσμο του Goodgame Empire!!
 


Το GoodGame Empire έχει δημιουργηθεί από την γερμανική εταιρεία GoodGame Studios. Στο GoodGame Empire ο παίκτης ξεκινάει έχοντας στην κατοχή του ένα κάστρο και σκοπός του είναι να αυξήση τη γη του και τη δύναμη του για να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα με τις εμπορικές δραστηριότητες στις οποίες θα προβεί ο παίκτης με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και επέκταση της γης του, ο παίκτης θα δημιουργήσει και τον δικό του στρατό για να μπορεί να αμυνθεί από επιθέσεις αλλά και να εξαπολύσει επίθεση σε αντιπάλους του και να αυξήσει τη γη του. Στο GoodGame Empire ο παίκτης έχει και τη δυνατότητα να μπει σε κάποια συμμαχία ή να δημιουργήσει τη δική του, ούτος ώστε να μπορέσει να προασπίσει τα συμφέροντα του ποιο αποτελεσματικά.
Το GoodGame Empire έχει δημιουργηθεί από την γερμανική εταιρεία GoodGame Studios. Στο GoodGame Empire ο παίκτης ξεκινάει έχοντας στην κατοχή του ένα κάστρο και σκοπός του είναι να αυξήση τη γη του και τη δύναμη του για να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα με τις εμπορικές δραστηριότητες στις οποίες θα προβεί ο παίκτης με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και επέκταση της γης του, ο παίκτης θα δημιουργήσει και τον δικό του στρατό για να μπορεί να αμυνθεί από επιθέσεις αλλά και να εξαπολύσει επίθεση σε αντιπάλους του και να αυξήσει τη γη του. Στο GoodGame Empire ο παίκτης έχει και τη δυνατότητα να μπει σε κάποια συμμαχία ή να δημιουργήσει τη δική του, ούτος ώστε να μπορέσει να προασπίσει τα συμφέροντα του ποιο αποτελεσματικά.
Το GoodGame Empire έχει δημιουργηθεί από την γερμανική εταιρεία GoodGame Studios. Στο GoodGame Empire ο παίκτης ξεκινάει έχοντας στην κατοχή του ένα κάστρο και σκοπός του είναι να αυξήση τη γη του και τη δύναμη του για να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα με τις εμπορικές δραστηριότητες στις οποίες θα προβεί ο παίκτης με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και επέκταση της γης του, ο παίκτης θα δημιουργήσει και τον δικό του στρατό για να μπορεί να αμυνθεί από επιθέσεις αλλά και να εξαπολύσει επίθεση σε αντιπάλους του και να αυξήσει τη γη του. Στο GoodGame Empire ο παίκτης έχει και τη δυνατότητα να μπει σε κάποια συμμαχία ή να δημιουργήσει τη δική του, ούτος ώστε να μπορέσει να προασπίσει τα συμφέροντα του ποιο αποτελεσματικά.